Het volgen van kinderen


Naar de schoolgids index


Om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen volgen gebruikt de leerkracht observaties en methode-gebonden toetsen. Hierdoor is hij/zij beter in staat om het welbevinden, het dagelijkse werk en de ontwikkeling van de kinderen te volgen.

De methodegebonden toetsen en de resultaten van het werken in de klas worden geregistreerd door de leerkracht en dienen hoofdzakelijk om het onderwijsleerproces meteen bij te sturen. Om een onafhankelijke vergelijking van de leervorderingen te kunnen maken, gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van Cito waarin methode-onafhankelijke toetsen zijn opgenomen. De resultaten hiervan worden centraal geregistreerd met behulp van het LOVS, het Leerlingvolg- en observatiesysteem.

Van iedere leerling is een dossier op school aanwezig. Hierin zitten de inschrijvingsformulieren, de rapporten, eventuele verslagen van leerlingbesprekingen, onderzoeksverslagen en handelingsplannen. Ouders hebben, op school, vrije inzage in het dossier van hun kind(eren).

Drie keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. In november, rond februari/maart en aan het einde van het schooljaar (groep 3-8). Vanaf het schooljaar 2018-2019 zullen de kinderen twee maal een rapport ontvangen.  in februari en aan het einde van het schooljaar. Ouders worden tweemaal per jaar uitgenodigd voor oudergesprekken.  Het derde gesprek is op aangeven van de leerkracht of van de ouders zelf. Het eerste gesprek zal vooral gaan over het welzijn en het welbevinden van het kind. In het tweede en derde gesprek zullen ook de resultaten uitdrukkelijk aan de orde gesteld worden. De gesprekken duren een kwartier.

De leerkrachten van groep 7 geven bij het derde  oudergesprek een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. In januari van groep 8 zal de leerkracht van groep 8 het definitieve advies met de kinderen en ouders bespreken.
Het is natuurlijk altijd mogelijk om tussendoor met leerkrachten of directie een gesprek aan te vragen.

Drie keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats waarin de groepsleerkracht met de Intern begeleider de groep doorspreekt. Naast de leervorderingen wordt ook gekeken naar het totale functioneren van de leerling. Naar aanleiding van deze besprekingen kan er een vervolggesprek komen waarbij ouders uitgenodigd worden en waarbij soms expertise van buitenaf wordt ingeschakeld. Aan het einde van het schooljaar worden alle leerlingen doorgesproken met de nieuwe groepsleraren.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids