Aanmelden


Naar de schoolgids index


Natuurlijk wilt u dat uw kind naar de meest passende school gaat.  Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Na aanmelding beoordelen we dan ook of we aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. In de meeste gevallen zal dat bij ons op school zijn.

Inschrijven

Door middel van een bericht van de gemeente worden de ouders geattendeerd op het feit dat ze hun kind (dat 4 jaar is of wordt) kunnen aanmelden voor de basisschool.

Er zijn twee manieren waarop de inschrijving kan plaatsvinden:

-      In januari zijn informatieavonden en opendagen. Dan kunt u uw kind inschrijven.

-      U maakt een afspraak met de directie, dit kan het gehele jaar door. Dit geldt ook voor kinderen die in verband met verhuizing in de loop van het jaar in willen stromen.

Ouders bepalen zelf bij welke school ze hun kind aanmelden. Zij moeten hun kind minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum schriftelijk aanmelden. Als ouders denken dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, geven ze dat bij de aanmelding direct door aan de school. Ouders hebben informatieplicht. Een belangrijk onderdeel van Passend Onderwijs is de zorgplicht voor elke school resp. het bevoegd gezag. De school moet dan ook vervolgens de aanvraag in behandeling nemen en heeft op basis van de wet 6 weken de tijd om een passende plek te bieden. Deze termijn kan 1 keer met 4 weken worden verlengd. Deze passende plek kan zijn op de eigen reguliere basisschool, op een andere reguliere basisschool of op een speciale (basis-)school binnen de regio. Als het kind op een school is ingeschreven of daar wordt geplaatst, regelt die school dus ook de nodige extra ondersteuning of, als de school niet (meer) aan de onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen, zorgt die school voor een passend alternatief. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van het kind, dan heeft het kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding.

Uiterlijk 10 weken voorafgaande aan de datum dat het kind 4 jaar wordt, voert de school een intakegesprek met de ouders. Door het aanmeldformulier deel 2 te ondertekenen in dat gesprek, bevestigen de ouders de aanmelding. De ouders geven daarbij ook aan wie, of welke instanties, relevante informatie over hun kind kan geven m.b.t. de voorgeschiedenis en de actuele situatie. Zijn er geen specifieke ondersteuningsbehoeften, dan bevestigt de school de inschrijving schriftelijk. Bij specifieke vragen wordt samen met ouders overwogen of het nodig is om verder te onderzoeken of de school aan de begeleidingsbehoeften van het kind kan voldoen, al dan niet met basisondersteuning of extra ondersteuning.
Bij het intakegesprek worden ouders verzocht om het ingevulde entreeformulier mee te nemen en eventueel het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of de kinderopvang.

Tijdens het intakegesprek maakt u als ouder afspraken met de leerkracht wanneer uw kind komt wennen op school. Uw kind mag 5 keer een dagdeel mee komen draaien om alvast te wennen.

Alle nieuwe ouders worden uitgenodigd voor de informatieavond groep 1 aan het begin van het schooljaar.

Aanname van zorgleerlingen/leerlingen met een handicap

Indien een leerling wordt aangemeld met een positieve beschikking van een commissie voor indicatiestelling of van het bovenschools Ondersteuningsloket van ons bestuur, kan een leerling (terug)geplaatst worden, waarbij het onderwijskundig rapport met de hulpvragen van de leerling een belangrijk element is.

Aan de hand van deze vragen wordt bekeken of de school in staat is de juiste hulp te bieden. Centraal in die beantwoording staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen.

Bij het besluit tot toelating of weigering is de mening van het gehele team van groot belang. We gaan er immers van uit dat bij toelating de leerling de gehele basisschool periode op onze school welkom zal zijn. Wilt u over meer informatie beschikken over dit onderwerp? Dan kunt u bij de schoolleiding terecht.

Kennismaken met de school

“Informatieavond”: Voorafgaande aan de inloopochtend is er een informatieavond. De school stelt zich dan voor aan belangstellende ouders.

“Inloopochtend”: Voorafgaande aan de inschrijfdagen is er een ‘inloopdag’. Een prima gelegenheid om met uw kind kennis te maken met’ de school in bedrijf’.

“Rondleiding”: het gehele jaar kunt u een afspraak maken met directie voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school.

“Gewendagen”: kinderen mogen voordat ze daadwerkelijk naar school gaan maximaal 5 keer komen kennismaken. Ze mogen dan een dagdeel alvast meedraaien in de groep.

 “Instromen”: de dag nadat de kinderen 4 jaar worden mogen ze naar school.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids