Verlof


Naar de schoolgids index


Verlof kunt u aanvragen middels een verlofformulier, verkrijgbaar bij de administratie of via onze website. Verlofredenen kunnen zijn: bijzondere omstandigheden van eigen bedrijf of beroep; verplichte vakantie door de werkgever; bijzondere familieomstandigheden.

De laatste jaren is er een tendens ontstaan om buiten de reguliere vakantieperiodes verlof te vragen voor een weekendje weg of vakantie.  Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dit verleend worden. Wij adviseren u eerst verlof aan te vragen voordat u een vakantie boekt. 
Ter informatie staat hieronder de wettekst zoals deze door de leerplichtambtenaar van de gemeente is aangeleverd.

Leerplicht 

In de Leerplichtwet staat dat leerplichtige kinderen (5 t/m 17 jaar) de school moeten bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk. Hieronder een overzicht.

Verlof voor religieuze feestdagen

Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging” kan hiervoor verlof verleend worden onder de volgende voorwaarden:

Per religieuze feestdag kan in principe 1 vrije dag worden verstrekt door de directeur van de school. Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren kan door de directeur niet gehonoreerd worden; vrije dagen worden alleen verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn.

De afwezigheid van een kind/jongere vanwege een religieuze feestdag wordt ten minste twee dagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan de directeur van de school gemeld.

Verlof voor extra vakantie

Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de “specifieke aard van het beroep” van één van de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan bij de directeur van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in dat jaar.

Voor vliegend personeel van luchtvaartmaatschappijen geldt dat zij moeten kunnen aantonen een afwijzing te hebben gekregen op een aantal binnen de schoolvakantie(s) vallende aanvragen voor vakantie. Alleen dan mag de school verlof voor maximaal tien schooldagen toestaan.

NB: alleen een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie. Er mag geen verlof worden verleend op grond van organisatorische problemen bij de werkgever. Het moet gaan om “onoverkomelijke bedrijfseconomische bezwaren”.

Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:
 • De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
 • De aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren worden ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.
 • De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van meer dan tien schooldagen mag wettelijk gezien geen toestemming worden verleend. (bevoegdheid leerplichtambtenaar)

Verlof wegens gewichtige omstandigheden​ 

Bij gewichtige omstandigheden gaat het volgens de wet om “buiten de wil van ouders en kind gelegen situaties”.
Voor deze omstandigheden kan verlof worden aangevraagd. Te denken valt aan:

 • Verhuizing van het gezin
 • Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad

Overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten Onder gewichtige omstandigheden vallen niet:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding, het winnen van een prijs
of het anderszins aanbieden van een vakantie door derden.
 • Vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de verkeersdrukte
Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:
 • De aanvraag voor extra verlof moet, indien mogelijk, ten minste acht weken van tevoren, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk, worden ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.
 • De directeur van de school beslist over aanvragen voor een verlofperiode tot en met tien schooldagen. Voor een periode van meer dan tien schooldagen moet een aanvraag voor extra verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar.

Procedure

Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan bij de directeur van de school een aanvraagformulier gehaald worden. Dit formulier moet door de ouder(s), geheel en naar waarheid ingevuld, ingediend worden compleet met relevante aanvullende stukken.

Wanneer een aanvraag voor verlof wordt afgewezen en ouders zijn het met deze beslissing niet eens, dan kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift op te stellen dat wordt ingediend bij de persoon die het besluit genomen heeft.
Hierin moeten minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:

 • Naam en adres van de belanghebbende
 • Naam en adres van de belanghebbende
 • Datum
 • Omschrijving van het genomen besluit
 • Argumenten die aangeven waarom ouders het niet eens zijn met het besluit.
 • Handtekening van de belanghebbende

Gelijktijdig met het bezwaar kan een aanvraag voor een voorlopige voorziening worden ingediend. Dat kan bij de rechtbank.

Geen toestemming, toch weg?

Wanneer een ouder geen toestemming heeft voor extra verlof voor zijn/haar kinderen en de kinderen toch van school houdt, dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar zal de ouder(s) in dat geval oproepen en kan ertoe besluiten proces verbaal op te maken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids