Wereldoriënterende vakken


Naar de schoolgids index


Het verkennen van de wereld begint voor het kind al meteen na de geboorte. Op school proberen we de kennis, die kinderen in de eerste 4 levensjaren hebben opgedaan, te structureren en uit te breiden. In de groepen 1 t/m 3 gebeurt dit voornamelijk aan de hand van projecten.

Groep 4 t/m 8 werkt grotendeels thematisch met de methode Blink. Binnen de gekozen thema’s komen de verschillende wereld oriënterende vakken aan bod in een geïntegreerd geheel.

We gebruiken daarbij verschillende bronnen. De voornaamste bronnen zijn de methoden van de verschillende onderdelen aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.

Aardrijkskunde

Bij “aardrijkskunde” oriënteren de leerlingen zich op de wereld om hen heen, dichtbij en veraf. Ze komen erachter dat overal mensen hun omgeving hebben ingericht met bijvoorbeeld: huizen, akkers, weilanden, fabrieken, kantoren en sportvelden. Ze leren dat de ruimtelijke indeling het resultaat is van een combinatie van menselijke activiteiten -economisch, sociaal, politiek en cultureel-  en anderzijds natuurlijke processen. Ze leren omgaan met een kaart en atlas en leren topografische elementen. “Wijzer!” is onze bronmethode bij dit vakgebied.

Geschiedenis

Bij het “geschiedenisonderwijs” oriënteren de kinderen zich op het verleden in relatie tot het heden. ‘Het heden’ is het resultaat van verschijnselen, gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen uit het verleden.

Onder de noemer “samenleving” proberen wij de leerlingen belangstelling bij te brengen voor een aantal aspecten van de samenleving. Wij hopen dat dit kan bijdragen aan de, op christelijke normen en waarden gebaseerde, vorming van personen van wie respectvol en maatschappelijk verantwoord gedrag kan worden gevraagd. Wij gebruiken de methode “Wijzer!”.

Natuur- , techniek- en milieuonderwijs

Bij “natuuronderwijs” gaat het om de confrontatie met de levende en niet-levende natuur. De levende natuur bestaat uit mensen, planten en dieren; de niet-levende uit licht, geluid, kracht, magnetisme en warmte.

Wat we willen bereiken is dat de kinderen een onderzoekende houding aannemen en een besef krijgen van zorg en verantwoordelijkheid voor de medemens en de omgeving. Bovendien hopen wij dat de kinderen bewondering krijgen voor de natuur.

Techniek” gaat over dingen die mensen gemaakt hebben en nog steeds maken. Wij gaan ons richten op het verkrijgen van elementaire inzichten en vaardigheden op het gebied van constructies –bruggen, wegen, gereedschap, transport, communicatie en productie.

In de methode “Wijzer!” komen verschillende aspecten van techniek naar voren. Daarnaast werken we met de techniekcoach. Deze coach ondersteunt de leerkrachten in het geven van technieklessen. Verschillende vrijwilligers ondersteunen bij het geven van technieklessen.

Met onderwijs over het “milieu” wordt geprobeerd de zorg van kinderen voor hun omgeving te stimuleren. Wij proberen ze te laten ervaren dat zaken op uiteenlopende wijze benaderd kunnen worden in de hoop dat zij in staat zijn om bewuste keuzes te maken in de natuur- en milieuvraagstukken. Deze aspecten komen deels bij aardrijkskunde, deels bij natuuronderwijs en ook bij andere vakgebieden aan bod.

Gezond en redzaam gedrag

Het vak- vormingsgebied “gezond en redzaam gedrag” gaat over lichaamsverzorging, gebruik van genotsmiddelen, gevaarlijke situaties, het kunnen opkomen voor zichzelf en de ander, het leren omgaan met geld, herkennen van en omgaan met verkooptechnieken, productsamenstelling, verkeersregels en borden, veilig verkeersgedrag.

In overleg met de ouderraad is besloten dat seksuele voorlichting door de ouders zelf plaats vindt. De leerkracht gaat wel in op incidentele vragen van de kinderen.

Ook dit is deels een vakgebied-overschrijdend onderwerp, ingebed in de zaakvakken.

Voor ‘sociaal gedrag’, ‘consumentengedrag’ en ‘verkeersgedrag’ gebruiken wij daarnaast respectievelijk de methodes “Kinderen en hun sociale talenten”, “VVN-verkeerseducatielijn” en “Wijzer!”.

Burgerschap en sociale integratie

De wet “Bevordering burgerschap en integratie” vraagt sinds 2005 van ons dat we bevorderen en vastleggen:

a. Dat kinderen opgroeien in een pluriforme samenleving.
b. Actief burgerschap en sociale integratie.

c. Dat kinderen kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

De enige manier om een samenleving te krijgen zonder intolerantie, extremisme en discriminatie is door ervoor te zorgen dat kinderen sociale competenties ontwikkelen, ze openstaan voor en kennisnemen van “andere” opvattingen, ze actief deelnemen aan het verbeteren van de samenleving. Ons schoolklimaat, onze geschiedenismethode en het tijdschrift SamSam worden hiervoor ingezet.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids