Externe instanties


Naar de schoolgids index


Inspectie van het onderwijs

De Inspectie van het onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, dit is geregeld in de Wet op het onderwijstoezicht. Jaarlijks stelt de inspectie voor elk bestuur een toezichtsarrangement op, waarin staat op welke manier het toezicht voor de diverse scholen wordt uitgevoerd. Alle scholen worden minimaal eens per vier jaar bezocht.

Jeugdgezondheidszorg

Tijdens het basisonderwijs is het aantal contactmomenten niet voor alle kinderen gelijk.

Het aantal contactmomenten is in deze periode laag, maar het volgen van het kind door het team Jeugdgezondheid (JGZ) blijft gewaarborgd door onderstaande  vaste contactmomenten.

- een onderzoek als het kind vijf of zes jaar is, door de doktersassistente en eventueel de arts of verpleegkundige; 
- vaccinatie van 9-jarigen tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en bof, mazelen, rode hond (BMR)
- een onderzoek als het kind tien of elf jaar is, door de doktersassistente en eventueel de arts of verpleegkundige;

De logopedisten onderzoeken en behandelen de kinderen die door ouders, het JGZ-team of de leerkracht worden aangemeld op het consultatiebureau. Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande link.

https://www.ggdlimburgnoord.nl/jeugdgezondheidszorg/ggd-contactmomenten


Schoolbegeleidingsdienst

Bij onze schoolontwikkeling kunnen we een beroep doen op onderwijsbegeleidingsdiensten. Om de continuïteit te waarborgen hebben wij voor de ondersteuning van onze leerlingenzorg een contract met het BCO te Venlo (BegeleidingsCentrum voor Onderwijs en Opvoeding). Zij worden ook ingeschakeld als er op school leerlingen zijn met leer- en/of gedragsproblemen. Als uit onderzoek blijkt dat onze school of de reguliere werkwijze niet de meeste geschikte plek is voor een leerling dan wordt met ouders, BCO en school samen gekeken naar alternatieve mogelijkheden.

Andere diensten

Als ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, of als er problemen zijn met een kind van vooral sociaal-emotionele aard kan gebruik gemaakt worden van de gezinscoach. De gezinscoach is afkomstig van Synthese, MEE of Bureau Jeugdzorg en heeft korte lijnen met de andere organisaties. Bij ons op school is Frank Janssen (BJZ) de gezinscoach.

Onderwijs aan het zieke kind

Als blijkt dat uw kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen dan is het van belang dat u dit aan de groepsleraar kenbaar maakt. Deze kan dan samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn om het onderwijs aan uw kind voort te zetten. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent voor zieke leerlingen van het BCO.

Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en leraar (zie ook www.ziezon.nl).

Peuterspeelzaal.

In Sevenum maakt de peuterspeelzaal onderdeel uit van ‘t Nest.Momenteel wordt (in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie) gewerkt aan een nog betere afstemming tussen peuterspeelzaal, kinderopvang en basisscholen.

Buitenschoolse Opvang en Dagarrangementen

Per 1 augustus 2007 hebben scholen de wettelijke verplichting voor het organiseren van een voorziening voor buitenschoolse opvang. BSO (dit betreft het opvangen van kinderen voor en na schooltijd en in de schoolvakantie).

Wij hebben de buitenschoolse opvang uitbesteed aan een erkende kinderopvangorganisatie: ’t Nest

Dagarrangementen

Met een dagarrangement bedoelen we een doorlopend - en goed op elkaar aansluitend aanbod van onderwijs, opvang, welzijn en het aanbod van activiteiten tussen 7.30 u ’s ochtends en 18.30 u ’s avonds. Doel van deze dagarrangementen is om de voor-, tussen en naschoolse opvang beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil men bereiken dat met name werkende ouders met kinderen ondersteuning wordt geboden bij het combineren van zorg en werk.

Een dagarrangement gaat verder dan de verplichting die basisscholen vanaf 1/8/2007 hebben om voor, tussen en na school opvang aan te bieden. Binnen een dagarrangement sluiten voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang in tijden en kwaliteit naadloos aan op schooltijden. Ook is er een aanbod van aanvullende vrijetijdsactiviteiten waaruit kinderen kunnen kiezen. De activiteiten die in de tijd na school plaatsvinden kunnen afhankelijk van de afspraken vallen onder de verantwoordelijkheid van Dynamiek scholengroep (naschoolse activiteiten), de kinderopvang (BSO) of bijvoorbeeld sport- of cultuurinstellingen. Sport- en cultuuractiviteiten kunnen geïntegreerd worden in het aanbod van de buitenschoolse opvang. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de kinderopvangorganisatie. Momenteel worden er regelmatig naschoolse activiteiten aangeboden en proberen we sluitende dagarrangementen te realiseren.

Bibliotheek

Laat uw kind thuis lezen: het verrijkt de fantasie en verruimt hun oriëntatie op de wereld en het leven en het komt bovendien het leesonderwijs ten goede.

Op de Horizon is een schoolbibliotheek. Deze wordt ondersteund door vrijwilligers en door een leesconsulent van BiblioNu. Kinderen mogen boeken lenen uit de schoolbibliotheek om te lezen op school, maar ook voor thuis. Op school is een leescoördinator.
Daarnaast zijn er allerlei activiteiten mogelijk in de vorm van projecten die BiblioNu levert.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids