Ouderraad


Naar de schoolgids index


De ‘Horizon’ wil een school zijn waar ouders gemakkelijk binnen stappen om over hun kind te praten of om de school te ondersteunen.

De ouderraad wil via suggesties, reacties, vragen etc. van ouders en kinderen het team op de hoogte brengen van zaken die hen bezighouden. Daarnaast helpt de ouderraad bij allerlei activiteiten die binnen de school plaatsvinden, zoals schoolreisjes, vieringen, sportdag, samenstellen van de schoolgids, etc.

De ouderraad bestaat uit tenminste 3 leden. Een lid heeft zitting voor de tijd van 3 jaar en kan zich daarna herkiesbaar stellen. In geval van vacature worden er verkiezingen uitgeschreven.

De ouderraad bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. Binnen de ouderraad zijn bepaalde taken aan leden toebedeeld o.a.: verkeerscommissie, feestcommissie en de activiteitencommissie.

Een ouderraadslid vertegenwoordigt een bepaalde groep.

De ouderraad vergadert 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Bij deze vergaderingen is het team vertegenwoordigd door één teamlid en/of de directeur.  

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids