De organisatie van het onderwijs


Naar de schoolgids index


De ‘Horizon’ heeft ongeveer 150 leerlingen.

Deze leerlingen zijn verdeeld over 5 groepen. De school is verdeeld in 2 bouwen.  Onderbouw (1-2-3) en middenbovenbouw (4-8)

Er wordt op school gewerkt met een kwaliteitsteam. In dit team zit de directeur samen met enkele teamleden;  samen geven zij sturing  aan de onderwijsontwikkeling op school.

De directeur neemt  deel aan het directieberaad van Dynamiek scholengroep.

Naast de specialist leerlingenzorg (kwaliteitsteam) hebben we ook specialisten onderwijskundig en materieel gebied. We hebben een rekencoördinator die het rekenonderwijs een impuls geeft. Er is een coördinator begrijpend lezen en een BHV-coördinator. De leesspecialist verzorgt het leesmotivatiegedeelte binnen het taalonderwijs.

De leerkrachten die deel uitmaken van het kwaliteitsteam gaan mede vorm geven aan de ontwikkelingen op ICT gebied, thematisch werken en eigenaarschap/zelfsturing van leerlingen.

Vele handen maken dat we een goed functionerende organisatie krijgen waaraan iedereen op zijn/haar sterke punt iets kan toevoegen.

Op de Horizon werken we met unit groepen.
In schooljaar 2020-2021 zijn de unitgroepen als volgt samengesteld:
Unit 1 1-2-3 A,
      1-2-3 B.

Unit 2 4-5,
      6-7-8 A,
      6-7-8 B.
 

Op ‘De Horizon’ werken we met een systeem voor leerlingenbegeleiding waarbij de leerkracht ondersteuning krijgt van het kwaliteitsteam.

De extra begeleiding voor leerlingen proberen we zoveel mogelijk in de klas te realiseren.  Er wordt goed gekeken naar de onderwijsbehoeftes van de kinderen. Indien wenselijk  wordt, individueel of in kleine groepjes  extra hulp ingezet.

Bij het evalueren van de resultaten van ons onderwijs stellen wij ons steeds de vraag:
 “Doen wij de goede dingen en doen wij dit goed”?

Als team vinden wij het belangrijk dat iedereen zich verantwoordelijk voelt en dat de stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door alle betrokkenen worden gedragen. Dit betekent dan ook, dat er conclusies worden getrokken en maatregelen worden genomen op individueel-, leerkracht-, bouw-, unit- en schoolniveau.

Het voortdurend werken aan verbeteren en vernieuwen willen wij realiseren via de weg van de “Lerende school”.

De hoofdaccenten van de kwaliteitszorg liggen bij het onderwijsleerproces en de leerlingenzorg waarbij de schoolafspraken en een continue afstemming richtinggevend zijn.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids