De organisatie van het onderwijs


Naar de schoolgids index


De ‘Horizon’ heeft ongeveer 170 leerlingen.

Deze leerlingen zijn verdeeld over 7 groepen. De school is verdeeld in 3 bouwen. Bij iedere bouw (1/2/3), (4/5/6), (7/8) is een leerkracht coördinator. Deze bouwcoördinator is tevens lid van het managementteam (MT) dat verder bestaat uit de interne begeleider en directie.

Het MT is het overlegorgaan tussen directie en bouwen. In het MT worden de dagelijkse zaken gecoördineerd en beleidsmatige onderwerpen voorbereid. Verder neemt de directeur deel aan het directieberaad van Dynamiek scholengroep.

Er is een interne begeleidster. Haar hoofdtaken zijn de leerlingenzorg en de inhoudelijke kant van het onderwijs. De IB-er (intern begeleider) neemt deel aan de IB-netwerken.

Naast de specialist leerlingenzorg (intern begeleider) hebben we ook specialisten onderwijskundig en materieel gebied. We hebben een rekencoördinator en een taalcoördinator die het reken- en taalonderwijs een impuls geven. Tevens is er een coördinator begrijpend lezen en een BHV-coördinator. De leesspecialist verzorgt het leesmotivatiegedeelte binnen het taalonderwijs.

Vele handen maken dat we een goed functionerende organisatie krijgen waaraan iedereen op zijn/haar sterke punt iets kan toevoegen.

Op de Horizon werken we met homogene en heterogene groepen.
In schooljaar 2017-2018 zijn de groepen als volgt samengesteld:
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4-5
Groep 5-6
Groep 7
Groep 8

Op ‘De Horizon’ werken we met een systeem voor leerlingenzorg waarbij de leerkracht ondersteuning krijgt van een intern begeleider.

De extra zorg voor leerlingen proberen we zoveel mogelijk in de klas te realiseren. Naar behoefte wordt, individueel of in kleine groepjes, extra hulp ingezet.

Bij het evalueren van de resultaten van ons onderwijs stellen wij ons steeds de vraag:
 “Doen wij de goede dingen en doen wij dit goed”?

Als team vinden wij het belangrijk dat iedereen zich verantwoordelijk voelt en dat de stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door alle betrokkenen worden gedragen. Dit betekent dan ook, dat er conclusies worden getrokken en maatregelen worden genomen op individueel-, leerkracht-, bouw- en schoolniveau.

Het voortdurend werken aan verbeteren en vernieuwen willen wij realiseren via de weg van de “Lerende school”.

De hoofdaccenten van de kwaliteitszorg liggen bij het onderwijsleerproces en de leerlingenzorg waarbij de schoolafspraken en een continue afstemming richtinggevend zijn.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids