Ouderraad

Ons doel: belangen behartigen, samenwerking stimuleren

Stichting Ouderraad Basisschool “De Horizon”

 

Het belangrijkste artikel uit de statuten van de ouderraad luidt:Het doel van de ouderraad is om de belangen tussen school en ouders te behartigen, samenwerking te stimuleren en in het algemeen de bloei van de school te bevorderen.

De ouderraad bestaat dit schooljaar uit negen leden. Een lid heeft zitting voor de tijd van drie jaar en kan zich daarna herkiesbaar stellen. In geval van vacature worden er verkiezingen uitgeschreven. De ouderraad beschikt over statuten die u op verzoek kunt ontvangen.

Binnen onze ouderraad zijn bepaalde taken aan leden toebedeeld: denk hierbij aan de verkeerscommissie, de feestcommissie en de activiteitencommissie.

Een ouderraadslid vertegenwoordigt een bepaalde groep. Ieder lid van de ouderraad is tevens klassenouder van een groep.
De ouderraad vergadert zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Bij deze vergaderingen is het team vertegenwoordigd door minimaal één teamlid.